Regulamin Zlotu

REGULAMIN ZLOTU RENAULT 2023

 1. Zlot odbywa się w dniach 1-3 wrzesień 2023 roku na terenie ośrodka „MARYSIEŃKA” (www.topornia.pl).
 2. Zlot Polskiego Internetowego Klubu Użytkowników Renault (PIKUR) jest imprezą motoryzacyjną o charakterze integracyjnym .Ma na celu integrację użytkowników i miłośników samochodów marki Renault i Dacia bez względu na wiek i model posiadanego auta.
 3. Uczestnikiem Zlotu jest osoba będąca właścicielem lub miłośnikiem samochodów Renault/Dacia oraz osoba która uiściła opłatę (składkę) za uczestnictwo w Zlocie ustaloną przez organizatorów i otrzymała stosowny identyfikator.
 4. Przez określenie „organizatorzy Zlotu Renault” należy rozumieć osoby, które na zasadach non-profit i całkowicie społecznie podjęły się zorganizowania imprezy – wyłączając ich jakąkolwiek odpowiedzialność prawną za zdarzenia losowe. Każdy Uczestnik Zlotu jest odpowiedzialny za swoje czyny i zachowanie oraz ich skutki, za kwaterę w której mieszka podczas zlotu (domek, pokój).
 5. REZERWACJE PRZYJMOWANE BĘDĄ DO KOŃCA MARCA 2023r. W przypadku rezygnacji z udziału w zlocie – od dnia 30.05.2023 pieniądze nie będą zwracane. Kwota składki zlotowej pozostaje w puli organizacyjnej. W przypadku rezerwacji DOMKÓW – po 1.05.2023 koszty noclegu również, nie będą zwracane – zostaną przeznaczone na pokrycie niewykorzystanej rezerwacji – wyjątkiem jest – znalezienie „na własną rękę” chętnej osoby która przyjedzie na zlot i pokryje koszta rezerwacji.
 6. Zabrania się parkowania aut poza miejscem wyznaczonym przez organizatorów*. Ze względów bezpieczeństwa pojazdy powinny być zaparkowane na parkingu wyznaczonym w Ośrodku i odpowiednio oznaczonym przez Organizatorów zlotu. Nie ma możliwości parkowania aut pod domkiem, ponieważ pod domki nie ma możliwości dojazdu (prosimy aby osoby niepełnosprawne miały to na uwadze).
 7. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie ośrodka, oraz w miejscach w których odbywa się ruch pojazdów.
 8. Udział w poszczególnych konkurencjach należy zgłaszać w punkcie przy namiocie  u organizatorów zlotu oznaczonym banerem „Ogólnopolski Zlot Renault”, najpóźniej na 20 minut przed ich rozpoczęciem lub w czasie wyznaczonym w programie Zlotu. Wymagane jest posiadanie opłaconej składki zlotowej(posiadanie identyfikatora).
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia limitu startujących w poszczególnych konkurencjach. W konkursach z udziałem pojazdów uczestników zlotu – w klasyfikacji punktowej będą brane pod uwagę tylko pojazdy marki RENAULT/DACIA.  Przed udziałem w konkurencjach z użyciem aut (czy to własnych czy udostępnionych) uczestnik może zostać przebadany alkomatem.
 10. Uczestnik akceptuje decyzje komisji konkursowych, a udział w konkurencjach traktuje zabawowo i rekreacyjnie.
 11. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie ośrodka i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody-odpowiada za domek/pokój który wynajmuje. Wszelkie kradzieże i zniszczenia będą natychmiast zgłaszane właściwemu organowi prawnemu oraz Zarządcy Ośrodka „Marysieńka”.
 12. Ruch pojazdów na terenie imprezy odbywa się według przepisów prawa o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdem na terenie imprezy/ośrodka wynosi 10 km/h (nie dotyczy konkursów sprawnościowych).
 13. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie imprezy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty, bez prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz powiadomiony zostanie odpowiedni organ prawny.
 14. Każdy uczestnik stara się o jak najlepszą prezentację swojego samochodu oraz swoją postawą promuje pozytywny wizerunek miłośnika samochodu marki Renault.
 15. Organizatorzy zezwalają na mycie pojazdów na terenie ośrodka tylko niewiastom w strojach kąpielowych lub topless. 
 16. Na terenie Zlotu obowiązują zasady dobrego wychowania, przyjaźni i dobrej zabawy.
 17. Wszelkie kwestie sporne, oraz inne sprawy nie uwzględnione w regulaminie należy zgłaszać do organizatorów – w razie wątpliwości – decyduje regulamin ośrodka „Marysieńka”.
 18. Zgodnie z Regulaminem ośrodka, nakazuje się aby osoby przyjeżdżające z psami przestrzegały następujących zasad: pies może biegać spuszczony ze smyczy tylko i wyłącznie gdy posiada kaganiec,  pies bez kagańca musi być prowadzany na smyczy, właściciel odpowiada za wszystkie szkody i krzywdy wyrządzone przez swojego psa.
 19. Osoby nie posiadające identyfikatorów zlotowych/ meldunku w ośrodku, a znajdujące się na terenie parkingu/ domków/pokoi  ośrodka, po godzinie 22:00 w czasie trwania Zlotu – mogą zostać z nich wyproszone przez właściciela/ ochronę ośrodka.
 20. Każdy Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie straty jakie spowoduje sam lub jego pojazd. Akceptując regulamin własnoręcznym podpisem Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, sponsorom, innym uczestnikom, organom władzy, właścicielom i zarządcom terenów a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanych z organizacją Zlotu. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień.
 21. Każdy kierujący pojazdem musi posiadać ważne Prawa Jazdy.
 22. Organizatorzy podczas zlotu zapewniają tylko i wyłącznie opiekę medyczną w postaci pierwszej pomocy – apteczka  znajduję się w punkcie organizacyjnym.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed i w trakcie trwania Zlotu.
 24. Wjazd na teren imprezy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

*o ile organizatorzy nie zdecydują inaczej.

 

Organizator Zlotu:

Mariusz Tomczyk „Komandos”tel.509-496-014, komandos007@gmail.com

Adam Domański „Adi”

Przemek Pawłowski „VoN”, przemek@klubrenault.pl

Sebastian Szmit „Kudłaty” organizacja Rajdu